ข้อบังคับสมาคม ECTI คลิกที่นี่

ประเภทของสมาชิกสมาคม

 1. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนสมาคม ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้รับเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 3. วุฒิสมาชิก ได้แก่ สมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้ลงมติเห็นชอบให้เป็นวุฒิสมาชิก โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการหรือประสบการณ์ในวิชาชีพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้ จำนวนวุฒิสมาชิกจะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญรวมกัน การลงมติเห็นชอบวุฒิสมาชิกนั้นผู้รับการพิจารณาจะต้องไม่เป็นกรรมการอำนวยการในขณะนั้น
 4. สมาชิกสามัญ ได้แก่
  • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน
  • ผู้ที่เป็นสมาชิกภาคีไม่น้อยกว่าห้าปีและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน
 5. สมาชิกภาคี ได้แก่
  • ผู้ที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาของสมาคม
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
  • ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของสมาคม และได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญ หรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๒ คน
 6. สมาชิกนักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาของสมาคม