คณะกรรมการบริหารสมาคม ECTI ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2562)

ECTI Board Committee (2018 – 2019)

ศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย
Prof. Dr. Kosin Chamnongthai

นายกสมาคม
ECTI President

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Sinchai Kamolphiwong
อุปนายกคนที่ 1

ECTI Vice President 1

 

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ
Prof. Dr. Pornchai Supnithi
อุปนายกคนที่ 2

ECTI Vice President 2

ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
Dr. Chaiwat Jassadajin
ปฎิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ECTI Board Committee (Receptionist)

 

ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา
Asst. Prof. Dr. Krerk Piromsopa
นายทะเบียน
    ECTI Board Committee (Registrar)

ศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
Prof. Dr. David Banjerdpongchai
กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย
Dr. Sakda Panwai
กรรมการกลาง

ECTI Board Committee

ผศ.ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
Asst. Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen
ประชาสัมพันธ์
ECTI Board Committee  (Public Relations Personnel)

รศ.ดร. ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
Assoc. Prof. Dr. Theekapun Charoenpong
เลขาธิการ
ECTI Board Committee (Secretary)

ดร. กัญจนา พัฒนวรพันธุ์
Dr. Kanjana Pattanaworapan
เหรัญญิก
EC
TI Board Committee (Treasurer)

ศ.ดร.อิสระชัย งามหรู
Prof. Dr. Issarachai Ngamroo
กรรมการสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
ECTI Technical Chair (Electrical Engineering)

รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี 
Assoc. Prof. Dr. Pipat Prommee
กรรมการสายวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

ECTI Technical Chair (Electronics)

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
Assoc. Prof. Dr. Ekkarat Boonchieng
กรรมการสายวิชาคอมพิวเตอร์

ECTI Technical Chair (Computers)

ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร
Asst. Prof. Dr. Chanon Warisarn
กรรมการสายวิชาการโทรคมนาคม

ECTI Technical Chair (Telecommunications)

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
Assoc. Prof. Dr. Anan Phonphoem
กรรมการสายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ECTI Technical Chair (Information Technologies)

 

ผศ.ดร.อิทธิเศก นิลกำแหง
Asst. Prof. Dr. Itthisek Nilkhamhang
กรรมการสายวิชาการระบบควบคุมอัตโนมัติ
ECTI Technical Chair (System Control)

รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 
Assoc. Prof. Dr. Pornchai Phukpattaranont
กรรมการสายวิชาการประมวลผลสัญญาณ
ECTI Technical Chair (Signal Processing)

ดร.ภานุวัฒน์ จันทร์ภักดี
Dr.Panuwat Janpugdee
กรรมการสายวิชาการแม่เหล็กไฟฟ้า

ECTI Technical Chair (Electromagnetics)

รศ. คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
Assoc. Prof. Kanadit  Chetpattananondh
กรรมการสายภูมิภาค (ใต้)
ECTI Regional Chair (South)

ผศ.ดร. รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ
Asst. Prof. Dr. Roungsan Chaisricharoen
กรรมการสายภูมิภาค (เหนือ)
E
CTI Regional Chair (North)

ผศ. สุรเจตน์ อ่อนฤทธิ์
Asst. Prof. Surajate  On-rit
กรรมการสายภูมิภาค (อีสาน)
ECTI Regional Chair (Northeast)

 

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์  กานต์ประชา
Asst. Prof. Dr.Surachet Kanprachar
กรรมการสายภูมิภาค (เหนือตอนล่าง)
ECTI Regional Chair (Lower North)  

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep
กรรมการพิเศษ
ECTI Special Board Committee

ดร.อภิรัฐ ลิ่มมณี
Dr. Apirath Limmanee
กรรมการพิเศษ
ECTI Special Board Committee

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Asst. Prof. Nattapong Phanthuna
กรรมการพิเศษ
ECTI Special Board Committee

 

ดร. นฤดม  นวลขาว
Dr. Narudom Nualkhow
กรรมการพิเศษ
ECTI Special Board Committee

ดร. ศริญญา  ปะสะกวี
Dr. Sarinya Pasakawee
กรรมการพิเศษ
ECTI Special Board Committee

 

ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ (Advisory Board for ECTI President)

ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
Prof. Dr. Sawasd Tantaratana

ศ.ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
Prof. Dr. Booncharoen Sirinaovakul

ศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์
Prof. Dr. Monai Krairiksh

ศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
Prof. Dr. Prayoot Akkaraekthalin

 

ที่ปรึกษาต่างประเทศ (International Advisory Board)

Dr. Zeya OO
(Myanmar)

Prof. Win Zaw
(Myanmar)

Prof. Des Phal
(Cambodia)

Dr. Somsanouk Pathoumvanh
(Laos)

Prof. Yoshikazu Miyanaga
(Japan)

Prof. Phooi-Yee Lau
(Malaysia)